Regulamin

Sklep internetowy dekoboko.pl prowadzony jest przez Ewę Wąsik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Concept Ewa Wąsik z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 94/27, kod pocztowy 02-777, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 02.11.2009 roku, numer NIP 951 21 35 920, numer REGON 241346938 (dalej: "Sprzedający").

Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym

 

Regulamin

I Informacje ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym dekoboko.pl zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Promocji.
 4. Towary sprzedawane przez Sprzedającego pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

 

II Zamówienia

 1. Klient dokonując zamówienia zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.
 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Sprzedającego.
 3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Dane te wykorzystywane są tylko w celach dostarczenia towaru.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.
 6. Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę doręczyciela przesyłki.

III Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  a) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Przelewy24.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24.pl
  b) w przypadku zamówień w opcji „za pobraniem” – tego samego dnia
 2. Wysyłka odbywa się:
  a) jeśli przelew zostanie zaksięgowany na koncie do godz. 14.00 – tego samego dnia
  b) jeśli przelew zostanie zaksięgowany na koncie po godz. 14.00 - dnia następnego
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-16:30.
 4. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot nie jest dostępny, to niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego kwotę pieniężną.
 5. W przypadku stwierdzenia/podejrzenia uszkodzenia przesyłki Klient może zrezygnować w obecności kuriera z jej odbioru otrzymując przy tym protokół od kuriera. Wystąpienie takiej sytuacji należy zgłosić pracownikowi sklepu drogą mailową.

IV Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Klienci dokonujący zakupów w sklepie dekoboko.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 3. Klient powinien sprawdzić w momencie dostawy, czy dowód sprzedaży jest dołączony do przesyłki.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier,
  b) płatność kartą kredytową lub przelewem - należność pobiera serwis Przelewy24.pl.
 5. O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje Klient.

V Koszty i terminy dostawy

 1. Koszt wysyłki pokrywa Klient.
 2. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
 3. Koszty wysyłki:
  a) zamówienie opłacone - 22,00 zł
  b) opcja za pobraniem - 30,00 zł
 4. Koszt dostawy paczek o wartości większej niż 500,00 zł ponosi Sprzedający.
 5. Czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1 dzień roboczy.

VI Odstąpienie od umowy

 1. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Przy tym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tak określonego terminu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Otrzymany przez Klienta przedmiot zamówienia ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.
 4. Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
 5. Otrzymana od Klienta suma pieniężna jest mu zwracana w sposób określony powyżej w punkcie 4, z tym że jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

VII Zamiana

 1. Klient może zamienić otrzymany towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz z towarem przed upływem tego terminu.
 2. Do towaru otrzymanego w wyniku zamiany postanowienia pkt VI stosują się odpowiednio, przy czym terminy biegną od chwili otrzymania przez Klienta towaru otrzymanego w wyniku zamiany.
 3. Koszty przesyłki do sklepu w przypadku zamiany towaru ponosi Klient. Koszty ponownej wysyłki nowego towaru do Klienta pokrywa Sprzedający. Sprzedający dokona wysyłki zamienionego towaru w sposób przez siebie wybrany.

VIII Reklamacje

 1. Aby zgłosić reklamację towaru należy skontaktować się ze Sprzedawcą przesyłając opis niezgodności towaru z umową - w tym celu można użyć formularza „reklamacja towaru”, zawierającego następujące informacje: przyczyna reklamacji, kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały, imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także informacje dotyczącą żądań Klienta - wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki.
 2. Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W myśl art. 8 ust. 4 powyższej ustawy, dopiero jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru. Przy tym zgodnie z ustawą Klient od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wybrany przez Klienta sposób.
 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

IX Kontakt ze Sprzedającym

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o skorzystaniu z prawa do zamiany oraz reklamacje powinny być przez Klienta składane na piśmie na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 94/27, 02-777 Warszawa.  
 2. Jeśli Klient chce przyśpieszyć procedurę obsługi, oprócz złożenia oświadczenia zgodnie z powyższym punktem 1, może również zawiadomić Sprzedającego drogą mailową na adres: dekoboko@dekoboko.pl.

VIII Inne informacje

 1. Ochrona danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym. Ich administratorem jest Sprzedający, a Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług, o których mowa w pkt II. 3.
 2. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie dekoboko.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozstrzygane przed sądem właściwym
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl